Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností .... a kupujícím.

Prodávající
Agrotextilie.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu
 


Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z eshopu Agrotextilie.cz

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


Cena a platba
Pro kupujícího je cena platná v eshopu v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě, že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně.
Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní služby.
Kupující obdrží současně se zbožím také řádně vyplněný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplaceném zboží.
Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši, pokud nebylo dohodnuto jinak.
K ceně zboží bude připočítána cena za dopravu.

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury

- platba dobírkou při dopravě přepravní službou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ceny jsou smluvní 

Odstoupení od kupní smlouvy - Vrácení zboží
 
 
 1. Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 a nového Občanského zákoníku z r.2014 právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud k takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
   
 2. Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky i emailem-písemně, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo fax s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.
   
 3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
   
 4. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
 5. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží do 14 dnů od převzetí vráceného zboží v plné výši na účet.
  Cenu lze snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

   
 6. Prodávající zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení, pokud nebude ujednáno písemně předem jinak.
  Poštovné při vrácení produktu platí kupující.
 7. Nelze vrátit zboží u kterého je porušen hygienický obal!
   
 8. Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.
   
 9. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  * zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  * u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
  * zboží je momentálně doprodáno, není na skladě
  * nevěrohodnost zákazníka

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).


Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to pouze pokud je zboží v původním obalu a nepoškozené, nepoužité, musí obsahovat veškeré původní příslušenství. 
 
Po odstoupení vráceného zboží, prodávající do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, nejlépe převodem na účet. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.
 
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Jedná se zejména o rozměřované tkaniny.
 
Zboží lze zaslat na naši adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato).
Částka bude zaslána na adresu nebo bankovní účet kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaslána částka v co nejkratším čase, nejpozději však do 14 dní od doručení zboží prodávajícímu. 
 
Storno
 
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání zjevného důvodu před telefonickým nebo emailovým potvrzením objednávky.
Po závazném potvrzení má kupující právo odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží.
Prodávající může uplatnit náhradu škody a další poplatky související s objednáním zboží.
 
Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny zboží.
Prodávající neprodleně kontaktuje kupujicího, aby jej informoval o vzniklé situaci.
Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat tenhle typ zboží v původní dohodnuté ceně a dohodnutém termínu.
Pokud již kupující za zboží zaplatit a není v silách prodejce z výše uvedených důvodu zboží dodat, dojde ze strany prodávajícího k vrácení celé částky na účet či adresu, kterou určí kupující a to v co nejkratším čase. 
 
Dodací podmínky:
Prodávající odešle zboží po obdržení elektronické objednávky a ověření objednávky v co nejkratším čase v závislosti na provozních možnostech a skladových zásobách.
Pokud má prodávající objednané zboží skladem, odešle jej na adresu kupujícího do 5 pracovních dnů.
V případě, že prodávající nemůže odeslat zboží od obdržení objednávky do 10 pracovních dnů, kontaktujte kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou.
Prodávající má právo na změnu dopravce objednané zásilkym vyžaduje-li to její rozměrová a hmotnostní povaha.
Uváděná dostupnost je pouze orientační.
Prodávající zašle zboží na uvedenou adresu v objednávce. Za splnění dodávky se považuje doručení zboží na určenou poštovní adresu.
Náklady na doručení hradí kupující a cenu a způsob platby si zvolí při vytvoření objednávky v eshopu.
 
Upozornění - Pokud si u nás objednáte zboží na dobírku, my jej odešleme a Vy si zásilku nepřevezmete, bude Vám naúčtován poplatek v ceně dopravného. Objednávku můžete bezplatně zrušit, ale pouze před jejím odesláním. Svým nákupem dáváte souhlas s obchodními podmínkami a zavazujete se k úhradě storno poplatku při nepřevzetí zásilky. 
 
Ochrana dat
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Vizochrana osobních dat. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním.   
  
Zavěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
© Agrotextilie.cz